5 Tā zhù zaì Yǐfǎlián shān dì Lāmǎ hé Bótèlì zhōngjiān , zaì Dǐbōlā de zōng shù xià . Yǐsèliè rén dōu shàng Tānàli qù tīng pànduàn .