8 Yēhéhuá jiù chāiqiǎn xiānzhī dào Yǐsèliè rén nàli , duì tāmen shuō , Yēhéhuá Yǐsèliè de shén rúcǐ shuō , wǒ céng lǐng nǐmen cóng Āijí shàng lái , chū le wèi nú zhī jiā ,