17 Bǐdé bǎi shǒu , búyào tāmen zuò shēng , jiù gàosu tāmen zhǔ zĕnyàng lǐng tā chū jiàn . yòu shuō , nǐmen bǎ zhè shì gàosu Yǎgè , hé zhòng dìxiōng . yúshì chū qù wǎng bié chù qù le .