37 Bǎoluó què shuō , wǒmen shì Luómǎ rén , bìng méiyǒu dìng zuì , tāmen jiù zaì zhòngrén miànqián dǎ le wǒmen , yòu bǎ wǒmen xià zaì jiānlǐ . xiànzaì yào sīxià niǎn wǒmen chū qù má , zhè shì bù xíng de . jiào tāmen zìjǐ lái lǐng wǒmen chū qù bā .