We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
15 Xiànzaì nǐmen hé gōnghuì yào zhī huì qiā fú zhǎng , jiào tā daì xià Bǎoluó dào nǐmen zhèlǐ lái , jiǎ zuò yào xiángxì chá kǎo tāde shì . wǒmen yǐjing yùbeì hǎo le , bú dĕng tā lái dào gēnqián jiù shā tā .