28 Yà jī pà duì Bǎoluó shuō , nǐ xiǎng shǎo wēi yī quàn , biàn jiào wǒ zuò Jīdū tú a . ( huò zuò nǐ zhèyàng quàn wǒ jīhū jiào wǒ zuò Jīdū tú le ) .