We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
33 Tiān jiàn liàng de shíhou Bǎoluó quàn zhòngrén dōu chī fàn , shuō , nǐmen xuán wàng rĕn è bú chī shénme , yǐjing shí sì tiān le .