5 Dàjiā dōu xǐyuè zhè huà , jiù jiǎnxuǎn le sī tí fǎn , nǎi shì dà yǒu xìnxīn , Shènglíng chōngmǎn de rén , yòu jiǎnxuǎn féi lì , bó luó gē luó , ní jiā nuó , tí mén , bā mǐ ná , bìng jìn Yóutaì jiāo de ān tí a rén ní gē lá .