51 Nǐmen zhè yìng zhe jǐngxiàng , xīn yù ĕr wèi shòu gēlǐ de rén , cháng shí kàng jù Shènglíng . nǐmen de zǔzong zĕnyàng , nǐmen yĕ zĕnyàng .