21 Rén ruò zì jié , tuōlí bēijiàn de shì , jiù bì zuò guìzhòng de qìmǐn , chéngwéi shèngjié , héhū zhǔ yòng , yùbeì xíng gèyàng de shàn shì .