13 Zhèxie rén dōu shì cún zhe xìnxīn sǐ de , bìng méiyǒu dé zhaó suǒ yīngxǔ de , què cóng yuǎn chù wàng jiàn , qiĕ huānxǐ yíngjiē , yòu chéngrèn zìjǐ zaì shìshang shì kèlǚ , shì jìjū de .