7 Cóng qián yǐndǎo nǐmen , chuán shén zhī dào gĕi nǐmen de rén , nǐmen yào xiǎngniàn tāmen , xiàofǎ tāmende xìnxīn , liú xīn kàn tāmen wéirén de jiéjú .