6 Ruò shì lí qì dàolǐ , jiù bùnéng jiào tāmen cóng xīn àohuǐ le . yīnwei tāmen bǎ shén de érzi chóng dìng shízìjià , míng míng de xiūrǔ tā .