11 Cóng qián bǎixìng zaì Lìwèi rén jìsī zhírèn yǐxià shòu lǜfǎ , tǎngruò jiè zhè zhírèn néng dé wánquán , yòu hé yòng Lìngwaì xīngqǐ yī wèi jìsī , zhào Maìjīxǐdé de dĕngcì , bú zhào Yàlún de dĕngcì ne .