5 Tāmen gòng fèng de shì , bĕn shì tiān shang shì de xíngzhuàng hé yǐng xiàng , zhèng rú Móxī jiāngyào zào zhàngmù de shíhou , méng shén jǐngjiè tā , shuō , nǐ yào jǐnshèn , zuò gèyàng de wùjiàn , dōu yào zhào zhe zaì shān shang zhǐshì nǐde yàngshì .