6 Rújīn Yēsū suǒ dé de zhírèn shì gèng mĕi de , zhèng rú tā zuò gèng mĕi zhī yuē de zhōngbǎo . zhè yuē yuán shì píng gèng mĕi zhī yīngxǔ lì de .