6 Búyào yīn rìtou bǎ wǒ shaì hēi le , jiù qīng kàn wǒ . wǒ tóng mǔ de dìxiōng xiàng wǒ fānù , tāmen shǐ wǒ kānshǒu pútaóyuán , wǒ zìjǐ de pútaóyuán què méiyǒu kānshǒu .