2 Wǒ shuō , wǒ yào qǐlai , yóuxíng chéng zhōng , zaì jiēshì shang , zaì kuānkuò chù , xúnzhǎo wǒ xīn suǒ aì de . wǒ xúnzhǎo tā , què xún bù jiàn .