4 Nǐde jǐngxiàng hǎoxiàng Dàwèi jiànzào shōucáng jūn qì de gāo tái , qí shang xuán guà yī qiā dùnpái , dōu shì yǒng shì de téng pái .