1 Nǐ zhè nǚzi zhōng jí mĕilì de , nǐde liáng rén wǎng héchu qù le . nǐde liáng rén zhuǎn xiàng héchu qù le , wǒmen hǎo yǔ nǐ tóng qù xúnzhǎo tā .