We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
15 Nǐmen zhǐ dāng shuō , zhǔ ruò yuànyì , wǒmen jiù kĕyǐ huó zhe , yĕ kĕyǐ zuò zhè shì , huò zuò nà shì .