4 Zhè yuē shì wǒ jiāng nǐmen lièzǔ cóng Āijí dì lǐng chūlai , tuōlí tiĕ lú de nà rì suǒ fēnfu tāmende , shuō , nǐmen yào tīng cóng wǒde huà , zhào wǒ yīqiè suǒ fēnfu de qù xíng . zhèyàng , nǐmen jiù zuò wǒde zǐmín , wǒ yĕ zuò nǐmen de shén .