17 Yīn wǒde yǎnmù chákàn tāmende yīqiè xíngwéi . tāmen bùnéng zaì wǒ miànqián shào yǎn , tāmende zuìniè yĕ bùnéng zaì wǒ yǎnqián yǐncáng .