34 Bìngqiĕ nǐde yǐ jīn shang yǒu wúgū qióngrén de xuè . nǐ shā tāmen bìng bú shì yùjiàn tāmen wā kūlóng , nǎi shì yīn zhè yīqiè de shì .