We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
7 Wǒ yào cì tāmen rènshi wǒde xīn , zhīdào wǒ shì Yēhéhuá . tāmen yào zuò wǒde zǐmín , wǒ yào zuò tāmende shén , yīnwei tāmen yào yī xīn guī xiàng wǒ .