7 Wǒ yào cì tāmen rènshi wǒde xīn , zhīdào wǒ shì Yēhéhuá . tāmen yào zuò wǒde zǐmín , wǒ yào zuò tāmende shén , yīnwei tāmen yào yī xīn guī xiàng wǒ .