We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
11 Jìsī , xiānzhī duì shǒulǐng hé zhòng mín shuō , zhè rén shì gāisǐ de . yīnwei tā shuō yùyán gōngjī zhè chéng , zhēng rú nǐmen qéng ĕr suǒ tīngjian de .