3 Jiè nàxiē lái dào Yēlùsǎlĕng jiàn Yóudà wáng Xīdǐjiā de shǐ chén zhī shǒu , bǎ shéng suǒ yǔ è sòng dào Yǐdōng wáng , Móyē wáng , yà mén wáng , Tuīluó wáng , Xīdùn wáng nàli ,