37 Wǒ zaì nùqì , fèn nù , hé dà nǎohèn zhōng , jiāng Yǐsèliè rén gǎn dào gè guó . rìhòu wǒ bì cóng nàli jiāng tāmen zhāo jù chūlai , lǐng tāmen huí dào cǐ dì , shǐ tāmen ānrán jūzhù .