We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
14 Nǐde yī gè Xībólái dìxiōng ruò maì gĕi nǐ , fúshì nǐ liù nián , dào dì qī nián nǐmen gèrén jiù yào rén tā zìyóu chū qù . zhǐshì nǐmen lièzǔ bú tīng cóng wǒ , yĕ bù zè ĕr ér tīng .