22 Yēhéhuá shuō , wǒ bì fēnfu tāmen huí dào zhè chéng , gōngdǎ zhè chéng , jiāng chéng gōng qǔ , yòng huǒ fùnshāo . wǒ yĕ yào shǐ Yóudà de chéngyì biàn wèi huāng cháng , wú rén jūzhù .