13 Yúshì Mǐgāiyà duì tāmen shùshuō tā suǒ tīngjian de yīqiè huà , jiù shì Bālù xiàng bǎixìng niàn nà shū de shíhou suǒ tīngjian de .