23 Yóu dǐ niàn le sān sì piān ( huò zuò xíng ) , wáng jiù yòng Wénshì de dāo jiāng shū juǎn gē pò , rēng zaì huǒ pén zhōng , zhídào quán juǎn zaì huǒ zhōng shāo jǐn le .