13 Tā dào le Biànyǎmǐn mén nàli , yǒu shǒu mén guān míng jiào yī lì yǎ , shì Hānání yà de sūnzi , Shìlìmǐyǎ de érzi , tā jiù ná zhù xiānzhī Yēlìmǐ , shuō , nǐ shì tóu jiàng Jiālèdǐ rén nǎ .