17 Xī dǐ jiā wáng dǎfa rén tíchū tā lái , zaì zìjǐ de gōng neì sīxià wèn tā shuō , cóng Yēhéhuá yǒu shénme huà líndào méiyǒu . Yēlìmǐ shuō , yǒu . yòu shuō , nǐ Bìjiāo zaì Bābǐlún wáng shǒu zhōng .