17 Yēlìmǐ duì Xīdǐjiā shuō , Yēhéhuá wàn jūn zhī shén , Yǐsèliè de shén rúcǐ shuō , nǐ ruò chū qù guī jiàng Bābǐlún wáng de shǒulǐng , nǐde méng jiù bì cún huó , zhè chéng yĕ bù zhì beì huǒ fùnshāo , nǐ hé nǐde quán jiā dōu bì cún huó .