16 Xī dǐ jiā wáng jiù sīxià xiàng Yēlìmǐ shuō , wǒ zhǐ zhe nà zào wǒmen shēngmìng zhī yǒngshēng de Yēhéhuá qǐshì , wǒ bì bú shā nǐ , yĕ bú jiāng nǐ jiāo zaì xún suǒ nǐ méng de rén shǒu zhōng .