19 Xī dǐ jiā wáng duì Yēlìmǐ shuō , wǒ pà nàxiē tóu jiàng Jiālèdǐ rén de Yóudà rén , kǒngpà Jiālèdǐ rén jiāng wǒ jiāo zaì tāmen shǒu zhōng , tāmen xìnòng wǒ .