We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
23 Rén bìjiāng nǐde hòu fēi hé nǐde érnǚ daì dào Jiālèdǐ rén nàli . nǐ yĕ bùdé tuōlí tāmende shǒu , bì beì Bābǐlún wáng de shǒu zhuō zhù . nǐ yĕ bì shǐ zhè chéng beì huǒ fùnshāo .