4 Nǐ yào zhèyàng gàosu tā , Yēhéhuá rúcǐ shuō , wǒ suǒ jiànlì de , wǒ bì chāihuǐ . wǒ suǒ zāi zhí de , wǒ bì bá chū . zaì quán dì wǒ dōu rúcǐ xíng .