25 Wàn jūn zhī Yēhéhuá Yǐsèliè de shén shuō , wǒ bì xíngfá nuó de yà mén ( Āijí zūn dà zhī shén ) hé fǎlǎo , bìng Āijí yǔ Āijí de shén , yǐjí jūnwáng , yĕ bì xíngfá fǎlǎo hé yǐkào tāde rén .