28 Lún Bābǐlún wáng Níbùjiǎnísǎ suǒ gōngdǎ de jī dá hé Xiàsuǒ de zhū guó . Yēhéhuá rúcǐ shuō , Jiālèdǐ rén nǎ , qǐlai shang jī dá qù , huǐmiè dōngfāngrén .