29 Tāmende zhàngpéng hé yáng qún dōu yào duó qù , jiāng mànzǐ hé yīqiè qìmǐn , bìng luòtuo wèi zìjǐ lüè qù . rén xiàng tāmen hǎn zhe shuō , sìwéi dōu yǒu jīngxià .