4 Bēi dào de mín ( yuánwén zuò nǚzi ) nǎ , nǐmen wèihé yīn yǒu shān gǔ , jiù shì shuǐ liú de shān gǔ kuā zhāng ne . wèihé yǐkào cáibǎo shuō , shuí néng lái dào wǒmen zhèlǐ ne .