3 Xīshíbĕn nǎ , nǐ yào āi hào , yīnwei aì dì biàn wèi huāng cháng . lā bā de jūmín ( yuánwén zuò nǚzi ) nǎ , yào hūhǎn , yǐ má bù shùyào . yào kū hào , zaì líba zhōng paó lái paó qù . yīn mǎ lè kān hé shǔ tāde jìsī , shǒulǐng yào yītóng beìlǔ qù .