6 Wǒde bǎixìng zuò le míshī de yáng , mùrén shǐ tāmen zǒu cī lù , shǐ tāmen zhuǎn dào shān shang . tāmen cóng dà shān zǒu dào xiǎo shān , jìng wáng le ānxiē zhī chù .