32 Yēhéhuá shuō , yīncǐ , rìzi jiāng dào , zhè dìfang bú zaì chēngwèi tuó fĕi tè hé Xīnnènzǐ gǔ , fǎn dǎo chēngwèi shā lù gǔ . yīnwei yào zaì tuó fĕi tè zàng mán shī shǒu , shènzhì wú chù kĕ zàng .