5 Yīnwei nǐmen quèshí de zhīdào , wúlùn shì yínluàn de , shì wūhuì de , shì yǒu tānxīn de , zaì Jīdū hé shén de guó lǐ , dōu shì wú fèn de . yǒu tānxīn de , jiù yǔ baì ǒuxiàng de yíyàng .