4 Què yào yǐ gōngyì shĕnpàn pínqióng rén , yǐ zhèngzhí pànduàn shìshang de qiābēi rén . yǐ kǒu zhōng de zhàng jī dǎ shìjiè . yǐ zuǐlǐ de qì shā lù è rén .