6 Chái láng bì yǔ miányáng gāo tóngjū , bào zǐ yǔ shānyánggāo tóng wò . shǎo zhuàng shīzi , yǔ niúdú , bìng féi chù tóng qún . xiǎo háizi yào qiā yǐn tāmen .